برطرف نمودن خطا nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed

در صورتی که با خطای nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address already in use) در وب سرور nginx مواجه شدید برای حل آن ابتدا تمامی پروسس‌های nginx را با دستور زیر خاتمه داده:

pkill -f nginx

سپس سرویس nginx را مجدد استارت نمایید.

systemctl start nginx

البته خطای بالا می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد از جمله وجود کانفیگ زیر در nginx:

listen 80;
listen [::]:80 default_server;

که جهت حل این مشکل؛ کد فوق در nginx باید به صورت زیر تغییر یابد:

listen 80;
listen [::]:80 ipv6only=on default_server;

 

 

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer